Regulamin serwisu Tanie-Loty.com.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady działania serwisu społecznościowego Społeczność Podróżników  oraz korzystania z jego usług. Aby móc korzystać z serwisu, konieczna jest akceptacja regulaminu.
 2. Nazwa serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 3. Użyte w regulaminie definicje:
  • Społeczność Podróżników, serwis społecznościowy – serwis zarejestrowany pod domeną http://www.tanie-loty.com.pl/spolecznosc;
  • Wydawca -  Artweb-Media Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (51-629) przy ul. Wiwulskiego 27/6;
  • Użytkownik Serwisu – osoba fizyczna, która dokonała rejestracji w serwisie otrzymując dostęp do indywidualnego konta, do którego loguje się za pomocą nazwy użytkownika oraz hasła;
  • Rejestracja – proces, w którym użytkownik przy pomocy poczty e-mail zakłada konto w serwisie;
  • Regulamin – poniższy dokument opisujący podstawy działania serwisu.
 4. Korzystanie z serwisu w sposób inny, niż dozwolony w regulaminie bez zgody Wydawcy Serwisu nie jest dopuszczalne.

§ 2 Korzystanie z serwisu

 1. Użytkownikiem serwisu może być każda osoba fizyczna. Jedna osoba może posiadać jedno konto w serwisie.
 2. Koniecznym warunkiem korzystania z serwisu jest dobrowolna i bezpłatna rejestracja. W procesie rejestracji użytkownik wypełnia formularz oraz akceptuje zasady regulaminu. Aby założyć konto oraz korzystać z serwisu, użytkownik musi posiadać urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet, program umożliwiający przeglądanie zasobów sieci akceptujący pliki cookies oraz konto e-mail.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym zgodnych z rzeczywistością danych dotyczących jego imienia, nazwiska lub pseudonimu oraz adresu e-mail. Po ukończeniu procesu rejestracji użytkownik może zalogować się na swoje konto przy pomocy wybranej nazwy użytkownika oraz hasła. Po pierwszym zalogowaniu do Serwisu Użytkownikowi wyświetlany jest Formularz Zainteresowań, w którym może on dobrowolnie zaznaczyć interesujące go dowolne obszary tematyczne spośród zawartych w serwisie. Po zaznaczeniu danego obszaru tematycznego (np. "Interesuje mnie: Turcja"), Użytkownik zostaje automatycznie zapisany do odpowiadającej temu tematowi Grupie w Serwisie. Formularz Zainteresowań ma na celu ułatwienie Użytkownikowi satysfakcjonujące korzystanie z Serwisu.
 4. Poprzez akceptację regulaminu Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 5. Użytkownik może zarejestrować się i logować do serwisu, używając w tym celu swojego konta w serwisie facebook.com.
 6. Akceptując regulamin, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  • poszanowania ogólnych zasad współżycia społecznego, dóbr osobistych innych ludzi;
  • szacunku dla odmiennych poglądów innych ludzi;
  • powstrzymywania się od działań, które mogłyby naruszyć prywatność innych użytkowników;
  • powstrzymywania się od działań, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić działanie serwisu;
  • niepodejmowania działań na szkodę zarówno serwisu, jak i jego użytkowników (reklamowania usług bezpośredniej konkurencji Serwisu, bezpodstawnego obrażania i deprecjonowania Serwisu i jego pracowników, naruszania zasad netykiety, tj.: spamowanie, floodowanie, publikowanie cudzych materiałów chronionych prawem autorskim, rozpowszechnianie nielegalnego oprogramowania, zachęcanie do jakichkolwiek nieuczciwych lub krzywdzących praktyk etc.);
  • nieumieszczania w serwisie treści obraźliwych wobec kogokolwiek, szkodliwych lub uznanych w Rzeczpospolitej Polskiej za nielegalne bądź sprzeczne z Konstytucją,  nieumieszczania w serwisie treści o charakterze reklamowym bez wcześniejszego uzgodnienia zasad ich publikacji z Wydawcą;
  • nieużywania wulgaryzmów.
 7. W razie korzystania przez użytkownika z serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, Wydawca ma prawo czasowo zablokować konto użytkownika po ówczesnym poinformowaniu go o przyczynach takiej decyzji. W przypadku ciężkich lub powtarzających się naruszeń, Wydawca może również pozbawić użytkownika możliwości korzystania z serwisu poprzez usunięcie należącego do niego konta, o czym zostaje on poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.

§ 3 Profile oficjalne

 1. Podczas procesu rejestracji i po zarejestrowaniu użytkownik ma możliwość wyboru typu profilu. Istnieją trzy typy profili: Użytkownik oraz Profile Oficjalne: Biuro podróży i Strona internetowa.
 2. Dla prowadzenia profilu biura podróży lub strony internetowej konieczne jest wybranie odpowiedniego typu profilu. Nie jest dozwolone używanie profilu „Użytkownik” przez podmiot inny niż osoba fizyczna do promocji firmy bądź organizacji.
 3. Zezwala się profilom oficjalnym na stronach serwisu internetowego Społeczność Podróżników na: umieszczanie zdjęć, filmów, tworzenie grup i wydarzeń, pisanie wiadomości do wszystkich uczestników grup i wydarzeń i udział w dyskusjach oraz prowadzenie własnego bloga.
 4. Profile oficjalne nie mogą wysyłać wiadomości prywatnych do innych użytkowników, ale mogą zapraszać ich do swoich znajomych.
 5. Działalność profilu oficjalnego nie może ograniczać się wyłącznie do publikacji reklam w serwisie ani prowadzenia jawnych, natarczywych akcji marketingowych na stronach serwisu Społeczność Podróżników. Dozwolone jest natomiast organizowanie konkursów i akcji promocyjnych z użyciem narzędzi Serwisu, dostępnych dla profili oficjalnych. W celu zorganizowania kampanii promocyjnej firmy lub produktu, któremu przypisany jest profil oficjalny, wykraczającej poza podstawowe ustawienia i narzędzia Serwisu, należy skontaktować się z Wydawcą: tel. (+48) 71 337 35 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 6. Właścicielom profili oficjalnych nie zezwala się na spamowanie użytkowników serwisu. Przez spamowanie rozumie się masowe rozsyłanie niechcianych, niezamówionych przez użytkowników serwisu informacji, jak również masową publikację informacji na stronach poszczególnych grup, dyskusji bądź na tablicy. Profile oficjalne podlegają wszystkim regułom korzystania z Serwisu, opisanym w rozdziale II. Regulaminu.
 7. Działanie opisane w pkt. 5. i 6. niniejszego Regulaminu będzie skutkować usunięciem profilu oficjalnego przez administratorów Serwisu.
 8. Wydawca zastrzega, że niedozwolone jest: gromadzenie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie poza serwisem do celów marketingowych danych osobowych użytkowników serwisu pozyskanych przy pomocy profilu oficjalnego.

§ 4 Polityka prywatności

 1. Podczas zakładania Konta Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wydawcę.
 2. Podając dane podczas procesu rejestracji, użytkownik stwierdza tym samym, że są one zgodne z rzeczywistością.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Artweb-Media sp. z o.o. sp. k. Administrator zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych, jak również ich poprawy, aktualizacji i sprostowania oraz żądania ich usunięcia z bazy Wydawcy.
 5. Wydawca może udostępnić dane osobowe użytkownika tylko i wyłącznie na żądanie podmiotu do tego upoważnionego na podstawie przepisów prawa.
 6. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności Serwisu.

§ 5 Prawa autorskie

 1. Zamieszczając materiały w serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na ich publikację na stronie internetowej.
 2. Użytkownik zachowuje wszelkie autorskie prawa majątkowe do opublikowanych przez siebie, autorskich materiałów w Serwisie.
 3. Zabronione jest publikowanie w serwisie wszelkich treści zawierających materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora.
 4. Użytkownik umieszczając materialy w serwisie (w tym zdjęcia i filmy) ponosi za nie pełną odpowiedzialność prawną dotyczącą praw autorskich.

§ 6 Odpowiedzialność

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy techniczne w działalności serwisu wynikające z siły wyższej, awarii sprzętu lub przeciążenia serwera i baz danych.
 2. Treści umieszczane przez użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców serwisu. Zabrania się zwłaszcza umieszczania w serwisie treści: sprzecznych z prawem, naruszających dobra osobiste lub jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, jak również sprzecznych z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
 3. Treści, o których mowa w punkcie 2. będą usuwane przez Wydawcę. Wszelkie informacje o treściach naruszających niniejszy Regulamin i/lub zasady netykiety mogą być zgłaszane Wydawcy przez Użytkowników za pomocą przycisku "Zgłoś" w Serwisie, lub drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, w tym wykorzystanie przez nie danych użytkowników lub treści zamieszczonych przez nich w serwisie, zgodnie z ustawieniami Preferencji Użytkownika.
 5. Za treści zamieszczane w serwisie Użytkownik może ponieść odpowiedzialność na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego.

§ 7 Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Wydawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Poinformowanie Wydawcy o zaistniałych uchybieniach powinno zostać dokonane po ich stwierdzeniu.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące funkcjonowania Portalu należy kierować na adres: Antoniego Wiwulskiego 27/6, 51-629 Wrocław lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej e-mail, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także żądanie Użytkownika.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji Wydawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 6. Wydawca zobowiązuje się ustosunkować do złożonej przez Użytkownika reklamacji w przeciągu 14 dni.
 7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, chyba, że zgłoszą oni chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową.
 8. Brak odpowiedzi ze strony Wydawcy po upływie terminu wskazanego w pkt 6. niniejszego paragrafu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

§ 8 Forum

Rejestracja na Forum i korzystanie z niego jest dobrowolne i całkowicie darmowe. Jedynym warunkiem przystąpienia do grona Użytkowników jest wyrażenie zgody na poniższy Regulamin:

 1. Najważniejsza zasada na tym Forum mogłaby się zmieścić w jednym zdaniu: „NIE SPAMUJ!”. Co oznacza, że:
  • jako Użytkownik powinieneś tworzyć posty z wartościową treścią, odnoszące się do tematu wątku oraz tematyki forum, tak by Twoje zdanie przyniosło innym Użytkownikom korzyść;
  • nie piszesz całej wiadomości wielkimi literami;
  • zanim rozpoczniesz nowy wątek, sprawdzisz, czy podobny już istnieje;
  • powinieneś unikać kopiowania informacji z innych forów lub portali informacyjnych, chyba że będzie to konieczne.
 2. Staraj się pisać poprawną polszczyzną.
 3. Jeśli nie zgadzasz się z poglądami swojego rozmówcy, nie obrażaj go. Zachowaj zasady kulturalnej dyskusji – nawet jeśli inny Użytkownik obrzuca Cię wulgaryzmami, zgłoś to Moderatorowi i pozwól, by on zareagował.
 4. Administrator zastrzega sobie możliwość edytowania, zmieniania i usuwania postów, wątków. Usuwane mogą być posty:
  • wulgarne;
  • obrażające osoby publiczne, inne narodowości i nie tylko;
  • reklamowe;
  • łamiące prawa autorskie;
  • oraz wszelkie inne, które Administrator i Moderator uznają za niestosowne, naruszające zasady życia w społeczeństwie.
 5. Użytkownicy nie spełniający powyższego Regulaminu, dostaną ostrzeżenie, a jeśli ono nie pomoże, ich konta zostaną usunięte.
 6. Administrator Forum zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w przeciągu 7 dni od ich ogłoszenia na stronie. Zmiany wprowadzane w regulaminie nie naruszają praw Użytkowników, nabytych przez nich przed wprowadzeniem zmian.

§ 9 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownikowi, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Użytkownikowi w następujących przypadkach:
  • świadczenia usług, jeżeli Wydawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Wydawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Wydawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Użytkownika;
  • szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy o świadczenie usług i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Wydawca nie ma kontroli;
  • umów, w których Użytkownik wyraźnie żądał, aby Wydawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Wydawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Użytkownik żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Użytkownika;
  • dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • umów zawartych w drodze aukcji publicznej;
  • umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Wydawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Użytkownika drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu zawarcia umowy.

§ 10 Przepisy końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem: http://www.tanie-loty.com.pl/o-nas/regulamin-serwisu
 2. Wydawca ma prawo zmienić postanowienia regulaminu. W przypadku dokonania zmian Wydawca jest zobowiązany do publikacji jednolitego tekstu regulaminu na stronie serwisu oraz poinformowania o tym Użytkowników.
 3. Każda zmiana regulaminu wchodzi w życie po upływie 7 dni od opublikowania na łamach serwisu. Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie naruszają praw Użytkowników, nabytych przez nich przed wprowadzeniem zmian.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. Wszelkie spory między stronami będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Użytkownik może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 6. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest sąd właściwy według obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 7. Regulamin podlega w pełni prawu polskiemu.
 8. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne obowiązujące bezwzględnie przepisy prawa polskiego.