Treść strony

regulamin-serwisu

Wyszukiwarka biletów lotniczych

przelot złożony
1 pasażer
 • Dorośli od 18 lat-1+
 • Młodzież 12-18 lat-0+
 • Dzieci 2-12 lat-0+
 • Niemowlęta do 2 lat-0+
 • Wybierz
Szukaj
 • polska firma
 • 20 lat na rynku
 • 600 000 klientów
 • bezpieczne płatności
 • gwarancja najniższej ceny
Tanie loty. Szybko i wygodnie.

Treść główna

Regulamin serwisu Tanie-Loty.com.pl

 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady działania serwisu Tanie-Loty.com.pl  oraz korzystania z jego usług. Aby móc korzystać z serwisu, konieczna jest akceptacja regulaminu.
  2. Nazwa serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
  3. Użyte w regulaminie definicje:
   • Wydawca - Artweb-Media, z siedzibą pod adresem: ul. Jemiołowa 60, 55-003 Wojnowice, NIP: 8862422619;
   • Użytkownik Serwisu – osoba fizyczna, która dokonała rejestracji w serwisie otrzymując dostęp do indywidualnego konta, do którego loguje się za pomocą nazwy użytkownika oraz hasła;
   • Rejestracja – proces, w którym użytkownik przy pomocy poczty e-mail zakłada konto w serwisie;
   • Regulamin – poniższy dokument opisujący podstawy działania serwisu.
  4. Korzystanie z serwisu w sposób inny niż dozwolony w regulaminie bez zgody Wydawcy Serwisu nie jest dopuszczalne.
 2. Korzystanie z serwisu

  1. Koniecznym warunkiem korzystania z serwisu jest dobrowolna i bezpłatna rejestracja. W procesie rejestracji użytkownik wypełnia formularz oraz akceptuje zasady regulaminu. Aby założyć konto oraz korzystać z serwisu, użytkownik musi posiadać urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet, program umożliwiający przeglądanie zasobów sieci akceptujący pliki cookies oraz konto e-mail.
  2. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym zgodnych z rzeczywistością danych dotyczących jego imienia, nazwiska lub pseudonimu oraz adresu e-mail. Po ukończeniu procesu rejestracji użytkownik może zalogować się na swoje konto przy pomocy wybranej nazwy użytkownika oraz hasła.
  3. Poprzez akceptację regulaminu Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
  4. Akceptując regulamin, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
   • poszanowania ogólnych zasad współżycia społecznego, dóbr osobistych innych ludzi;
   • szacunku dla odmiennych poglądów innych ludzi;
   • powstrzymywania się od działań, które mogłyby naruszyć prywatność innych użytkowników;
   • powstrzymywania się od działań, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić działanie serwisu;
   • niepodejmowania działań na szkodę zarówno serwisu, jak i jego użytkowników (reklamowania usług bezpośredniej konkurencji Serwisu, bezpodstawnego obrażania i deprecjonowania Serwisu i jego pracowników, naruszania zasad netykiety, tj.: spamowanie, floodowanie, publikowanie cudzych materiałów chronionych prawem autorskim, rozpowszechnianie nielegalnego oprogramowania, zachęcanie do jakichkolwiek nieuczciwych lub krzywdzących praktyk etc.);
   • nieumieszczania w serwisie treści obraźliwych wobec kogokolwiek, szkodliwych lub uznanych w Rzeczpospolitej Polskiej za nielegalne bądź sprzeczne z Konstytucją, nieumieszczania w serwisie treści o charakterze reklamowym bez wcześniejszego uzgodnienia zasad ich publikacji z Wydawcą;
   • nieużywania wulgaryzmów.
  5. W razie korzystania przez użytkownika z serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, Wydawca ma prawo czasowo zablokować konto użytkownika po ówczesnym poinformowaniu go o przyczynach takiej decyzji. W przypadku ciężkich lub powtarzających się naruszeń, Wydawca może również pozbawić użytkownika możliwości korzystania z serwisu poprzez usunięcie należącego do niego konta, o czym zostaje on poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Polityka prywatności

  1. Podczas zakładania Konta Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności Serwisu.
  2. Użytkownik podczas zakładania konta lub korzystania z innych usług Serwisu obowiązany jest podać dane zgodne z rzeczywistością.
  3. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych określa Polityka prywatności.
 4. Prawa autorskie

  1. Zamieszczając materiały w serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na ich publikację na stronie internetowej.
  2. Użytkownik zachowuje wszelkie autorskie prawa majątkowe do opublikowanych przez siebie, autorskich materiałów w Serwisie.
  3. Zabronione jest publikowanie w serwisie wszelkich treści zawierających materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora.
  4. Użytkownik umieszczając materialy w serwisie (w tym zdjęcia i filmy) ponosi za nie pełną odpowiedzialność prawną dotyczącą praw autorskich.
 5. Odpowiedzialność

  1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy techniczne w działalności serwisu wynikające z siły wyższej, awarii sprzętu lub przeciążenia serwera i baz danych.
  2. Treści umieszczane przez użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców serwisu. Zabrania się zwłaszcza umieszczania w serwisie treści: sprzecznych z prawem, naruszających dobra osobiste lub jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, jak również sprzecznych z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
  3. Treści, o których mowa w punkcie 2. będą usuwane przez Wydawcę. Wszelkie informacje o treściach naruszających niniejszy Regulamin i/lub zasady netykiety mogą być zgłaszane Wydawcy przez Użytkowników za drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  4. Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, w tym wykorzystanie przez nie danych użytkowników lub treści zamieszczonych przez nich w serwisie, zgodnie z ustawieniami Preferencji Użytkownika.
  5. Za treści zamieszczane w serwisie Użytkownik może ponieść odpowiedzialność na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego.
 6. Treść serwisu

  1. Serwis Tanie-Loty.pl nie jest dostawcą usług turystycznych. Jest serwisem redakcyjnym (Wydawcą).
  2. Wydawca zajmuje się prowadzeniem Serwisu, w którym umieszczane są różnego rodzaju informacje, artykuły poradnikowe, aktualności oraz okazje, a głównym celem Serwisu jest edukacja Użytkowników.
  3. Umieszczone w Serwisie okazje i informacje mają jedynie charakter informacyjny, nigdy nie stanowią oferty Wydawcy w rozumieniu kodeksu cywilnego, a ich prawdziwość i aktualność nie jest weryfikowana przez Wydawcę. Okazje mogą zawierać linki przekierowujące programów afiliacyjnych do podmiotów współpracujących. Usługi wchodzące w skład okazji są osobnymi elementami i nie można zamówić ich w pakiecie. 
  4. Wydawca nigdy nie jest stroną umów w przedmiocie okazji przedstawionych w Serwisie, są nimi zawsze linie lotnicze, biura podróży lub inne podmioty, których usługi są przedstawione w Serwisie.
  5. W Serwisie udostępniona jest wyszukiwarka lotów, która przekierowuje do dostawcy usług eSky.pl S.A. z siedzibą w Katowicach (40-265), przy ul. Murckowskiej 14A. W Serwisie umieszczane są też przekierowania na strony z ofertami noclegów, wypożyczenia samochodów czy atrakcji. Wydawca jedynie udostępnia przestrzeń podmiotom zewnętrznym. Wydawca nigdy nie jest stroną zawieranych umów.
 7. Przepisy końcowe

  1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem: https://www.tanie-loty.com.pl/o-nas/regulamin-serwisu
  2. Wydawca ma prawo zmienić postanowienia regulaminu. W przypadku dokonania zmian Wydawca jest zobowiązany do publikacji jednolitego tekstu regulaminu na stronie serwisu oraz poinformowania o tym Użytkowników.
  3. Każda zmiana regulaminu wchodzi w życie po upływie 7 dni od opublikowania na łamach serwisu. Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie naruszają praw Użytkowników, nabytych przez nich przed wprowadzeniem zmian.
  4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
  5. Wszelkie spory między stronami będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Użytkownik może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
  6. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest sąd właściwy według obowiązujących przepisów prawa polskiego.
  7. Regulamin podlega w pełni prawu polskiemu.
  8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.