Regulamin konkursów w serwisie Tanie-loty.pl

 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa sposób przeprowadzania konkursów z działu Konkursy (http://www.tanie-loty.com.pl/konkursy), dalej zwanymi „Konkursami”, jak również prawa i obowiązki Uczestników konkursów oraz ich Organizatora.
  2. Organizatorem Konkursów jest Artweb-Media sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiwulskiego 27/6, chyba że skrócony regulamin danego konkursu wymienia innego Organizatora.
  3. Fundatorami nagród w Konkursie są: Centrum Rezerwacji Tanie-Loty.pl oraz sponsorzy wymienieni w skróconych regulaminach każdego z Konkursów.
  4. Z udziału w Konkursach wyłączeni są pracownicy Artweb-Media oraz członkowie ich rodzin oraz pracownicy Organizatora (gdy jest inny niż Artweb-Media)
  5. Konkursy odbywać się będą zgodnie z datami podanymi w skróconym regulaminie każdego z Konkursów.
 2. Zasady uczestnictwa

  1. Przedmiotem Konkurów jest udzielenie odpowiedzi na dwa pytania - jedno otwarte i jedno zamknięte, chyba że treść konkursu stanowi inaczej.
  2. Konkursy organizowane są w serwisie Tanie-Loty.pl znajdującym się pod adresem: http://www.tanie-loty.com.pl/konkursy.
  3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie zarejestrowani użytkownicy serwisu internetowego Społeczność Podróżników, dostępnego pod adresem: http://www.tanie-loty.com.pl/spolecznosc.
  4. Uczestnicy Konkursów po zalogowaniu się w serwisie udzielają odpowiedzi na dwa pytania. Każdy Uczestnik może udzielić tylko jednej odpowiedzi w danym konkursie. Kolejne odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.
  5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest poprawne udzielenie odpowiedzi na pytanie zamknięte i udzielenie odpowiedzi na pytanie otwarte. Treść pytania otwartego nie może naruszać niczyich praw autorskich.
  6. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Biorąc udział w konkursie Uczestnik oświadcza jednocześnie, że zna i akceptuje postanowienia regulaminu konkursu.
  7. Odpowiedź dodana przez Uczestnika może zostać niedopuszczona do Konkursu na podstawie decyzji Redakcji. W szczególności odrzucone mogą zostać odpowiedzi
   • których autorem nie jest Uczestnik,
   • niezgodne z tematyką Konkursu,
   • obrażające i upokarzające inne osoby,
   • niecenzuralne, pornograficzne.
 3. Przebieg Konkursu

  1. Wszystkie odpowiedzi Uczestników będą zbierane przez Redakcje Serwisu Tanie-Loty.pl.
  2. Zarejestrowani Użytkownicy serwisu Społeczność Podróżników mogą udzielać odpowiedzi tylko podczas trwania danego Konkursu. Odpowiedzi udzielone po terminie nie będą brane pod uwagę.
  3. Poprawna odpowiedź na pytanie zamknięte i udzielenie odpowiedzi na pytanie otwarte przez Uczestnika automatycznie kwalifikuje go do Konkursu (z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w pkt II ppkt 6). Aby dołączyć do konkursu nie jest wymagane żadne dodatkowe działanie ze strony Uczestnika.
  4. Spośród wszystkich zakwalifikowanych odpowiedzi otwartych, dodanych przez Użytkowników Społeczności Podróżników w dniach trwania danego Konkursu jury redakcyjne subiektywnie Laureatów.
  5. Odpowiedzi biorące udział w Konkursie oceniane będą przez Redakcję pod względem ich merytoryczności i kreatywności.
  6. Wyniki Konkursów zostaną opublikowane po zakończeniu danego Konkursu, (termin podany jest w Regulaminie Skróconym każdego z Konkursów). Organizator zobowiązuje się poinformować laureata o wygranej drogą elektroniczną, za pośrednictwem wiadomości bezpośredniej wewnątrz serwisu Społeczność Podróżników lub poczty email (na adres email przypisany do konta użytkownika w Serwisie). Wiadomość zostanie wysłana do laureata przez użytkownika Redakcja Tanie Loty po opublikowaniu wyników konkursu.
  7. Akceptując Regulamin, Uczestnik zaświadcza, że zna i rozumie zasady Polityki Prywatności Serwisu oraz wyraża zgodę na zamieszczenie swojego wizerunku, przesłanych treści użytych w odpowiedzi oraz niektórych danych osobowych (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot promowanie Konkursu oraz relacjonowanie jego przebiegu (w tym umieszczenie zdjęć na na stronach serwisu internetowego Społeczność Podróżników oraz profilu Tanie Loty na Facebooku).
  8. Autorzy odpowiedzi z chwilą ich zamieszczenia w serwisie Społeczności Podróżników, upoważniają Organizatora do korzystania z nich w zakresie i celu opisanym powyżej, w tym zwielokrotniania ich w dowolnej formie i dowolną techniką oraz rozpowszechniania ich we wszystkich możliwych środkach przekazu przez czas trwania Konkursu, wystawy pokonkursowej oraz później.
 4. Nagrody

  Nagrodami w Konkursie są nagrody wymienione w Regulaminach Skróconych każdego z Konkursów.

  Sposób dystrybucji nagród w Konkursie

  Uczestnik, któremu przyznana została nagroda, powinien w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników przekazać Organizatorowi swoje dane korespondencyjne lub adres email (w zależności od formy zdobytej nagrody) drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości w serwisie Społeczność Podróżników, wysłanej przez laureata z jego osobistego konta w tym serwisie do użytkownika Redakcja Tanie Loty lub poprzez email zwrotny, aby umożliwić wysyłkę nagrody. W przypadku przekroczenia tego terminu Organizator odstępuje od wysłania nagrody.

  Nagrody mogą być wysłane tylko na adres na terytorium Polski

  Nagrody nie podlegają wymianie na inne Nagrody, ani na równowartość w środkach pieniężnych

  Odpowiedzialnym za odprowadzenie podatku od nagrody zgodnie z art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jest Organizator.

 5. Prawa autorskie

  1. Poprzez zgłoszenie pracy konkursowej Uczestnik oświadcza jednocześnie, że przysługują mu pełne autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonego tekstu, zdjęcia, grafiki, itp. oraz że nie jest ono obciążone prawami osób trzecich. Akceptując regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na publikację treści odpowiedzi przez Organizatora.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie odpowiedzi, dodane przez Uczestnika, które nie spełniają powyższych wymagań.
 6. Reklamacje

  1. Reklamacje mogą być składane przez Uczestników w nieprzekraczalnym terminie miesiąca kalendarzowego od momentu opublikowania wyników Konkursu na stronach serwisu Społeczności Podróżników.
  2. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Prawidłowo zgłoszona reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, nazwę użytkownika na serwisie Społeczność Podróżników oraz telefon kontaktowy i wyczerpujący opis przyczyn reklamacji.
  4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia drogą emailową lub telefoniczną.
 7. Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej serwisu Tanie-Loty.com.pl pod adresem: http://www.tanie-loty.com.pl/konkursy/regulamin-konkursow
  2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem prac konkursowych przez Uczestników Konkursu.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.
  4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
  5. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem zapisów niniejszego Regulaminu.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 3 dni po opublikowaniu ich na stronie internetowej Serwisu.

Zapisz się do newslettera i odbierz nagrody!

Zostawiając adres mailowy wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Artweb-Media sp. z o.o. sp.k., ul. Wiwulskiego 27/6, 51-629 Wrocław. W każdej chwili możesz zmienić zdanie.